Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті

ПРОЕКТ  ПОЛОЖЕННЯ

 

про опікунську раду при виконавчому комітеті

 

Щасливської  сільської ради

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Щасливської сільської  ради (далі - опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється Щасливською сільською радою.

2. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 

ІІ.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Основним завданням опікунської ради є сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист, соціальне обслуговування.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ

 

3.1. Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 

розглядає питання про надання до судових органів висновку органу опіки та піклування про доцільність призначення опіки над недієздатною особою та призначення піклування над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності;

розглядає питання про влаштування інвалідів, одиноких пристарілих громадян в інтернатні заклади для людей похилого віку;

розглядає питання про збереження і охорону майна, що належить підопічним;

розглядає питання про використання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів;

розглядає звіти опікунів про виконання покладених на них обов’язків щодо підопічних.

 

3.2. Безпосереднє ведення справ з опіки і піклування покладається на:

 

органи соціального захисту населення, які здійснюють діяльність щодо забезпечення догляду, надання соціально-побутового та медичного обслуговування громадянам похилого віку, інвалідам з вадами фізичного та розумового розвитку, які цього потребують;

органи охорони здоров’я, які здійснюють діяльність (діагностичну, лікувальну, експертну) щодо осіб, визнаних судом недієздатними або обмежено дієздатними.

 

 

 

ІV. ПРАВА

 

 

4. Опікунська рада має право:

 

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав інвалідів, одиноких людей похилого віку;

залучати до розв’язання актуальних проблем інвалідів та одиноких людей похилого віку благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 

V. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

5. Загальні положення:

 

5.1. Члени опікунської ради працюють на громадських засадах.

 

5.2. У випадку, коли хтось із членів опікунської ради вибуває, відповідним рішенням виконавчого комітету на його місце призначається інша особа.

 

5.3. Опікунську раду очолює член виконавчого комітету Щасливської сільської ради, який працює у виконкомі сільської ради на постійній основі.

 

5.4. Обов’язки секретаря опікунської ради виконує один із членів опікунської ради, який обирається більшістю голосів на її засіданні.

 

5.5. Голова опікунської ради

 

5.5.1. Скликає і координує роботу опікунської ради.

 

5.5.2. Проводить засідання, підписує протоколи засідань.

 

5.5.3. Визначає функції секретаря, інших членів опікунської ради.

 

5.5.4. Представляє опікунську раду в установах, на підприємствах, в організаціях з питань, що належать до її повноважень. Голова опікунської ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради.

 

5.6. Секретар опікунської ради відповідно до покладених на нього обов’язків:

 

- реєструє матеріали, які надходять до опікунської ради; готує матеріали, необхідні для проведення засідань опікунської ради;

 

- веде протоколи засідань опікунської ради;

 

- веде діловодство опікунської ради.

 

5.7. У разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради виконання його обов’язків покладається на члена опікунської ради більшістю голосів на її засіданні.

 

5.8. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

 

До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної людини.

 

5.9. Опікунська рада у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

 

5.10. Рішення опікунської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів опікунської ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради.

 

5.11. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення опікунської ради.

 

5.12. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється виконавчим комітетом Щасливської сільської  ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                     Л.П.Кущенко