програма освіти

Затверджено

рішенням

Щасливської сільської ради

від 17 грудня 2015 року

№ 78– 3 - VIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

Розвитку освіти

на території Щасливської

сільської ради

на 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Сільська програмарозвиткуосвіти на території Щасливськоїсільської ради на 2016рік (далі - Програма) розробленавідповідно до КонституціїУкраїни, ЗаконівУкраїни "Про освіту", "Про дошкільнуосвіту", "Про забезпеченняорганізаційно-правових умов соціальногозахистудітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування", "Про місцевесамоврядування в Україні", Указу Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 "Про першочергові заходищодозахисту прав дітей", постанови Верховної Ради України від 22.09.2005 р. № 2894-IV "Про реалізаціюпарламентськихслухань. Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства". Постанови Верховної Ради України від 05.04.2011 р. № 3189-IV «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні».

У Програмізакладенореалізаціюсучаснихвимог до розвиткуосвіти, щосприятимествореннюдодаткових умов для духовного, інтелектуального та фізичногорозвиткудітейдошкільногота шкільного віку.

І. Загальна характеристика Програми

На сьогоднішній день  освіта - важливий чинник розвитку дитини, її виховання та навчання, обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку.

Основним завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду. Це потребує створення належних умов для функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку науки; запровадження сучасних засобів розвитку, навчання та виховання; удосконалення механізму моніторингу якості дошкільної освіти, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Сільська програма розвитку  освіти Щасливської  сільської ради на 2016 рік  спрямована на створення належних умов для функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; оновлення змісту дошкільної освіти; запровадження сучасних засобів розвитку, навчання та виховання; підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

1.       ІніціаторрозробленняПрограми         Виконавчийкомітетсільськоїради

2.       РозробникПрограми                          Виконавчийкомітетсільськоїради

3.       Відповідальний виконавець Програми       постійна депутатська  комісія сільської ради з питань дотримання законності, правопорядку та депутатської етики, постійна комісія сільської ради з питань освіти, культури, спорту, молоді та національного розвитку.

5.       УчасникиПрограми -  Дошкільнийнавчальний заклад «Ромашка»; НВО «Пролісок», Щасливський НВК.

6.       ТерміниреалізаціїПрограми     2016рік

7.       Перелікбюджетів, якіберуть участь у виконанніПрограми      Державний бюджет, районний бюджет, бюджет сільської ради та ін..

8.       Загальнийобсягфінансовихресурсів, необхідних для реалізаціїПрограми визначається в робочому порядку в залежності від можливості фінансування запланованих заходів.

9.       Основні джерела фінансування: Фінансування здійснюється за рахунок коштів усіх рівнів бюджетів, власних коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством

II. Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для доступності, безоплатності та підвищення якості  освіти, всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах сільської ради, збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, в тому числі й дітей п'ятирічного віку, підняття пріоритету дошкільної освіти населі.

IІІ. Обґрунтуванняшляхів і засобіврозв'язання проблем, строки виконанняПрограми

РеалізаціяПрограмисприятимезабезпеченнюнеобхідних умов для функціонування і розвиткусистемиосвіти в Бориспільському районі.

ТерміндіїПрограми - 2016 рік.

ІV. ЗавданняПрограми та результативніпоказники

4.1. ЗавданняПрограми

ОсновнимизавданнямиПрограми є:

- забезпечення права дитини на доступність і безоплатністьздобуттядошкільноїосвіти;

забезпеченнянеобхідних умов функціонування і розвиткусистемидошкільноїосвіти;

приведеннямережідошкільнихнавчальнихзакладів у відповідність до потреб населення;

удосконаленнярівнясоціальногозахистудітейізнезахищенихверствнаселення;

оновленнянавчально-методичної та матеріально-технічноїбазишкільнихта дошкільних навчальнихзакладів;

виконаннявимогБазового компоненту дошкільної та шкільної освіти;

забезпеченнясоціальноїадаптації та готовностіпродовжуватиосвіту;

здійсненнясоціально-педагогічного патронату сім'ї;

повнезабезпеченнядошкільноюосвітоюдітейп'ятирічноговіку;

забезпеченнявпровадженняБазовоїпрограмирозвиткудитинидошкільноговіку "Я у Світі".

4.2. Кількісні та результативніпоказники, якіхарактеризуватимутьвиконанняПрограми

КількісніпоказникиПрограми:

кількістьзбережених та відкритихдошкільнихнавчальнихзакладів та груп;

кількістьвведених ставок та посад;

проведення капітальнихремонтів;

поліпшенняматеріально-технічноїбази та методичногозабезпеченнядошкільнита шкільних навчальнихзакладів;

кількість проведення масовихзаходів з дітьмидошкільногота шкільного віку.

РезультативніпоказникиПрограми:

забезпеченняконституційних прав і державнихгарантійдітямдошкільногота шкільного віку надоступністьздобуттяякісноїосвіти;

створення умов для дітейп'ятирічноговіку наздобуттяобов'язковоїдошкільноїосвіти;

збереження та розвитокмережідошкільнихнавчальнихзакладіввідповідно до потреби;

поліпшенняякостіосвіти;

забезпеченняособистісногозростаннякожноїдитини з урахуваннямїїзадатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичнихособливостей;

збереження та зміцненняздоров'ядітей, активневпровадження і пропаганда здорового способу життя з ранньогодитинства;

- зміцненнянавчально-методичної та матеріально-технічноїбазидошкільнихта шкільних навчальнихзакладів;

4.3. РесурснезабезпеченняПрограми

Визначається при формуванні бюджету та внесенні змін до бюджету у вигляді трансфертів , що передаються до районного бюджету з бюджету села.

 

Сільський голова                                        М.Ф.Шмаюн