Місцеві податки 2018

УКРАЇНА

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішень Щасливської сільської ради

про встановлення місцевих податків та зборів  на території

Щасливської сільської ради

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей  265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,273, 274, 277, 281, 282, 283,284,285, 286,287 ,ст..291 Податкового кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної планової бюджетної комісії, та з метою приведення рішень у відповідність до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», -

 

Щасливська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року № 320 – 8 - VIІ «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливської сільської ради» та рішення Щасливської сільської ради від 07.02.2017 року № 636 – 17 - VIІ «Про внесення змін в рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року № 320 – 8 - VIІ «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливської сільської ради» шляхом викладення додатків у новій редакції, що додаються.
  2. Визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2018 року додаток 4 до рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року № 320 – 8 - VIІ «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливської сільської ради» та додатки 1-3, 5 до рішення Щасливської сільської ради від 07.02.2017 року № 636 – 17 - VIІ «Про внесення змін в рішення Щасливської сільської ради від 14.07.2016 року № 320 – 8 - VIІ «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливської сільської ради».
  3. Секретарю Щасливської сільської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та у 10-тиденний термін направити копію рішення Бориспільській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Київській області.
  4. Дане рішення застосовується та набирає чинності з 01.01.2018 року.

 

Сільський голова                                                М.Ф.Шмаюн

 

 

c. Щасливе

28 вересня 2017 року

№ 864 – 22 - VII

 

 

 

Додаток 1 до рішення

Щасливської сільської ради

                                                                              від 28 вересня 2017 року

 №  864-22-VII

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

  1. 1.           Платники податку

Платниками податку є фізичні    та юридичні і особи  в тому числі нерезиденти,  які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової  нерухомості.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової  та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету  чи місцевого бюджету і є неприбутковими ( їх спільної власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

д) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно рішення сільської ради;

е) об’єкти житлової нерухомості в тому числі їх частки,що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками),  але не більше одного такого об’єкта на дитину;

є) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

ж). будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

з). будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

и). об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

і). об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

ї) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

й). об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

л) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

м) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3.База оподаткування.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4. Ставки податку та пільги встановлюються окремим рішенням Щасливської сільської ради, прийнятим відповідно до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, форма якого затверджена постановою Кабінету міністрів України від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

5. Порядок обчислення податку

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Щасливської сільської ради справляється у розмірах та порядку, встановленому пункті 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку

Сплата податку здійснюється в строк, зазначений в Податковому кодексі України.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України та відповідно до Податкового кодексу України.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Подання звітності про обчислення і сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування.

Додаток 2 до рішення

Щасливської сільської ради

     від 28 вересня 2017 року

 №  864-22-VII

Плата за землю

 

  1. 1.   Платники податку

Платниками земельного податку є:

1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2. землекористувачі.

  1. 2.   Об’єкт оподаткування

Об'єктами оподаткування є:

1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Не є об’єктами оподаткування земельні ділянки, зазначені в статті 283 Податкового кодексу України.

  1. 3.   База оподаткування

Базою оподаткування є:

1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставки податку та пільги встановлюються окремим рішенням Щасливської сільської ради, прийнятим відповідно до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, форма якого затверджена постановою Кабінету міністрів України від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

5. Порядок обчислення плати за землю

Податок на землю на території Щасливської сільської ради справляється у розмірах та порядку, встановленому цим рішенням та  статтею 286 Податкового кодексу України.

6. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку

Сплата податку здійснюється в строк та відповідно до порядку, які визначені Податковим кодексом України.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Подання звітності про обчислення і сплату плати за землю здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються 

Додаток 3 до рішення

Щасливської сільської ради

                                                                              від 28 вересня 2017 року

 №  864-22-VII

 

Транспортний податок

         1. Платники податку

 Платниками податку є фізичні та юридичні і особи,  в тому числі нерезиденти,  які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування відповідно до п.2 цього Додатку.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  податкового (звітного) року.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.2 цього Додатку.

4. Ставки податку

Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.2 цього Додатку.

5. Порядок обчислення податку

Транспортний податок на території Щасливської сільської ради справляється у розмірах та порядку, встановленому Податковим кодексом України.

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку

Сплата податку здійснюється в строк та відповідно до порядку, які зазначені в Податковому кодексі України.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Подання звітності про обчислення і сплату транспортного податку здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування.

 

  Додаток 4 до рішення

Щасливської сільської ради

         від 28 вересня 2017 року

 №  864-22-VII

 

Єдиний податок

Розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців , які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 

. П. П

КВЕД

ВИД ДІЯЛЬНОСІ

1 ГРУПА

2 ГРУПА

1

01

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА ПОВЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ

10 %

20%

2

02

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТАПОВЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ

10 %

20%

3

05

РИБАЛЬСТВО, РИБНИЦТВО ТА ПОВЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ

10 %

20%

4

15

ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ

10 %

20%

5

17

ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

10 %

20%

6

18

ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ; ВИРОБНИЦТВА ХУТРА ТА ВИРОБІВ З ХУТРА

10 %

20%

7

19

ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ.ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

10 %

20%

8

20

ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ 3 ДЕРЕВИНИ,КРІМ МЕБЛІВ

10 %

20%

9

21

ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВОЇ МАСИ,ПАПЕРУ,КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ

10 %

20%

10

22

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ,ТИРАЖУВАННЯ ЗАПИСАНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

10 %

20%

11

23

ВИРОБНИЦТВО КОКСУ, ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

10 %

20%

12

24

ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

10 %

20%

13

25

ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХА ТА ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ

10 %

20%

14

26

ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ НЕМЕТАЛЕВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

10 %

20%

15

27

МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

10 %

20%

16

28

ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

10 %

20%

17

29

ВИРОБНИЦТВООФІСНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННО- ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

10 %

20%

18

30

ВИРОБНИЦТВО КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТА ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

10 %

20%

19

31

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

10 %

20%

20

32

ВИРОБНИЦТВО АПАРАТУРИ ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

10 %

20%

21

33

ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ОПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА

УСТАТКУВАННЯ,ГОДИННИКІВ

10 %

20%

22

34

ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛІВ,ПРИЧЕПІВ ТА НАПІВПРИЧЕПІВ

10 %

20%

23

35

ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

10 %

20%

24

36

ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ; ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

10 %

20%

25

37

ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ

10 %

20%

26

40

ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ,ПАРУ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ

10 %

20%

27

41

ЗБИРАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ВОДИ

10 %

20%

28

45

БУДІВНИЦТВО

10 %

20%

29

50

ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ.ЇХ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ (КРІМ 50.5)

10 %

20%

30

51

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ І ПОСЕРЕДНИЦТВО В ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

10 %

20%

31

52

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ;РЕМОНТ ПОБУТОВИМИХ ВИРОБІВ ТА ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ (КРІМ 52.26 та 52.25)

10 %

20%

32

55

ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ ТА РЕСТОРАНІВ

10 %

20%

33

60

ДІЯЛЬНІСТЬ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

10 %

20%

34

61

ДІЯЛЬНІСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

10 %

20%

35

62

ДІЯЛЬНІСТЬ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

10 %

20%

36

63

ДОДАТКОВІ ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ ТА ДОПОМІЖНІ ОПЕРАЦІЇ

10 %

20%

37

65

ГРОШОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

10 %

20%

38

67

ДОПОМІЖНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА СТРАХУВАННЯ

10 %

20%

39

71

ОРЕНДА МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ;ПРОКАТ ПОБУТОВИХ

10 %

20%

40

72

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

10 %

20%

41

74

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРАХ ПРАВА,БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,ІНЖИНІРИНГУ;НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМЦЯМ(КРІМ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ АУДИТУ)

10 %

20%

42

74.81.0

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФОТОГРАФІЇ

10 %

20%

43

80

ОСВІТА

10 %

20%

44

85

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

10 %

20%

45

90

САНІТАРНІ ПОСЛУГИ, ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ВІДХОДІВ

10 %

20%

46

91

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

10 %

20%

47

92

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ,ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ( КРІМ ДІЯЛЬНОСТІ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОВЕДЕННЯ ГАСТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ)

10 %

20%

48

93

НАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

10 %

20%

49

95

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК РОБОТОДАВЦІВ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ ПРИСЛУГИ

10 %

20%

База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу 

Додаток 5 до рішення

Щасливської сільської ради

                                                                              від 28 вересня 2017 року

 №  864-22-VII

 

Туристичний збір

         1. Платники збору

 Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сіл Щасливе та Проліски, на якій діє рішення Щасливської сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Не є платниками збору особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

2. Об’єкт туристичного збору

Об’єктом транспортного збору є плата, що отримується платником збору за послуги з тимчасового проживання (ночівлі).

3. База справляння збору

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 підпункту 268.5. статті 268 Податкового кодексу України, за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

4. Ставки збору

Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 3 цього додатка.

5. Порядок обчислення збору

Туристичний збір обчислюється за ставками встановленими згідно пункту 4 цього додатка, враховуючи відповідну базу оподаткування.

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Строк та порядок сплати збору

Сплата податку здійснюється в строк та відповідно до порядку, які зазначені в Податковому кодексі України.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору

Подання звітності про обчислення і сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування.

 

УКРАЇНА

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Про встановлення ставок та пільг

із сплати земельного податку

на 2018 рік

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Щасливська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Щасливської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Щасливської сільскої ради.

4. Рішення набирає чинності2 з 01.01.2018 року.

 

Сільський голова                                                М.Ф. Шмаюн

 

 

c. Щасливе

28 вересня 2017 року

№ 865 – 22 - VII

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Щасливської сільської ради

від 28 вересня 2017 року № 865 – 22 – VII

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01.01.2018 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

32

208

3220888001

с. Щасливе

32

208

3220888003

с. Проліски

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,000

1,000

5,000

5,000

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,000

1,000

5,000

5,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,000

1,000

5,000

5,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,000

1,000

5,000

5,000

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,000

1,000

5,000

5,000

01.06

Для колективного садівництва4

1,000

1,000

5,000

5,000

01.07

Для городництва4

1,000

1,000

5,000

5,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,000

1,000

5,000

5,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

5,000

5,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

5,000

5,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

<p